Loading...
 

Pravidla závodního dne

Pravidla pro sezónu 2021/2022
PRAVIDLA ZÁVODU V1 3  21 22 PRAVIDLA ZÁVODU V1 3 21 22

Přehled obecných pravidel

 • Záměrem H2AC4Schools je podpořit závodění zaměřené na studenty. Neukázněné anebo nesportovní chování tudíž nebude tolerováno. Skupiny, které pořadatelé závodu nebo ředitel závodu shledají, že porušují tyto principy, budou diskvalifikovány a požádány, aby opustily závodní plochu.
 • Délka závodu bude v rozmezí 3-4,5 hodin. Přesná délka závodu bude oznámena 3 týdny před zahájením koordinátorem.
 • Podoba tratě bude upřesněna ředitelem závodu 2 týdny před zahájením.
 • Platí odpovídající pravidla vozu dle komplementárních pravidel.

Program závodního dne

 • 30 minut (maximum): Zkušební jízda
 • 60 minut: kontrola, sběr baterií a hydrostiků
 • 15 minut: informační setkání pro závodníky
 • 3,5 hodin: závod
 • 30 minut: vyhlášení výsledků

Technická kontrola

 • Každý tým musí odevzdat přiložený inspekční list, který vyplní před technickou kontrolu (viz Technický inspekční list).
 • Všechna vozidla musí splnit technickou kontrolu před a po každém závodě. Jakékoliv vozidlo shledané jako nesplňující tyto podmínky (nesoulad s Obecnými pravidly vozu) při před-závodní kontrole musí tyto přestupy napravit, jinak nebude povoleno na trať. Vozidla shledaná jako porušující tyto podmínky při po-závodní kontrole budou diskvalifikována. Jakákoliv vozidla používající přebitou LiPo baterii budou diskvalifikována (nabita na více než 8,4 V koncového napětí nabíjení).
 • Technická kontrola zahrnuje ale není limitována kontrolou výšky, délky a šířky vozidla. Žádná jiná součást vozidla kromě pneumatik nemůže být níže než specifikovaná výška nad povrchem.
 • Není dovolena žádná tolerance nad „maxima“ uvedená v Rozměrech auta.
 • Všechna vozidla musí mít správné číslo, přiřazené jim ředitelem závodu, připevněna na viditelné místo na levé či pravé straně auta, či na střeše.
 • Pořadatelé závodu, techničtí inspektoři a ředitel závodu mají právo kdykoliv zkontrolovat jakékoliv vozidla mechanické či vizuální kontrole (zahrnující fotografování) anebo zabavení. Je zodpovědností skupiny rozebrat auto pro kontrolu, pokud jsou k tomu vyzváni. Pokud se skupina tímto nebude řídit, znamená to diskvalifikaci.

Během závodu

Obsluha a údržba
Obsluhování a udržování je povoleno pouze v pitstopu / zastávce v boxech skupiny; jakákoliv oprava či úprava vozidla na trati je přísně zakázána.

Řidič
Řidič má zakázáno jakkoliv zasahovat do oprav a úprav vozidla v době, kdy řídí; povoleno to mají pouze ostatní členové skupiny. Každá skupina by měla zvážit mít 2 řidiče (doporučeno 3), kteří se budou rovnoměrně střídat po dobu závodu.

Učitel/učitelka
Na voze smí pracovat pouze studenti. Týmy mohou se svými učiteli během závodu konzultovat, ale učitelé nesmí do pit stopu a nesmí opravovat vozidlo.

Techničtí asistenti a pořadatelé závodu
Během závodů jsem týmům dostupní techničtí asistenti. Každá skupina dostane 3 karty na přivolání pomoci, které může použít v průběhu závodu, pokud zhodnotí, že problém je nad jejich možnosti. Karta může být použita pouze na dobu 10 minut. Techničtí asistenti nemohou pracovat na vozidle (pokud sami nezhodnotí, že je to nezbytné).

Vlajky

Zelená/národní
Zelená či národní vlajka znamená začátek závodu.

Kostkovaná
Použita na cílové startovní/cílové čáře, značí oficiální konec závodu.

Žlutá
Nebezpečí na trati, všichni jezdci musí zpomalit svoje vozidla.

Černá
Když je řidiči udělena černá vlajka, znamená to, že musí ihned zamířit do pitstopu / zastávky v boxech a odebrat auto z tratě.
Černá vlajka je udělena jezdcům, jejichž řízení, zacházení s vozidlem, či závodní výkon značí nebezpečí pro ostatní vozidla závodu. To zahrnuje nedostatečné zkušenosti pro účast v závodu, nesportovní řízení, úmyslné narážení do ostatních vozidel, záměrné zkracování trati, blokování ostatních vozidel při předjíždění jiným vozidlem, nepovolené či nevhodné číslo vozidla a podobné činnosti.
Černá vlajka může být použita kdykoliv kvůli nesportovnímu chování či za hrubý jazyk a urážky řidičů nebo vedoucích závodu / rozhodčích.
Černou vlajku získá každé vozidlo, které ztratí karoserii nebo nemůže být správně řízeno z důvodů problémů s RC soupravou, poškození ze závodu či chybějících součástí.
Nedodržení jakékoliv z pravidel může vést k penalizaci či přímo diskvalifikaci jednotlivými koordinátory.

Penalizace a diskvalifikace

Penalizace
Nedodržení jakéhokoliv pravidla závodu, nejenom pravidel v této části, může mít za následek zvážení penalizace jednotlivými koordinátory.
Časová penalizace bude přidělena k zajetému času v závodě, ve kterém penalizace vznikla.
Penalizace na počet ujetých kol při závodě bude při konečném sčítání přičtena k celkového výsledku závodu.
Koordinátoři závodu mohou zavést „stop a jezdi“ penalizace, s či bez prodlevy, namísto časové penalizace. Během „stop a jezdi“ penalizace musejí vozidla do pit stopu / zastávky v boxech mimo trať dokud koordinátor nepovolí vozidlu, aby se vrátilo do závodu.

Typ penalizací
Koordinátoři budou rozlišovat dvě různé penalizace; penalizace řidičů – udělené řidičům porušujícím pravidla, a penalizace týmu – udělena v případě, že jakýkoliv jiný člen týmu kromě řidiče, či celý tým, porušuje pravidla. Systém penalizací je uveden v tabulce níže.

Penalizace
Řidič
Tým
1. penalizace
30 vteřin
3 minuty
2. penalizace
60 vteřin
3 minuty
3. penalizace
Diskvalifikace řidiče*
Diskvalifikace týmu
 • Každý řidič má povoleny dvě penalizace, diskvalifikace řidiče automaticky znamená jednu týmovou penalizaci.


Příklady penalizací řidiče
Zkracování zatáček je jakýkoliv úmyslný či neúmyslný manévr, který zkracuje délku trati pro vozidlo, které jede celou trať.
Nevhodný opětovný vstup je jakýkoliv manévr který záporně ovlivňuje schopnost ostatních řidičů bezpečně řídit.
Blízkost vozidla při opětovném vstupu na trať, buď při vjezdu nebo výjezdu do boxů.
Oprava či údržba vozidla u vjezdu do boxů .
Řízení na trati v opačném směru než je směr závodu, jakožto i řízení pozpátku.
Narušování či jiný zásah do zóny jiných řidičů v části vyhrazené řidičům.

Příklady týmových penalizací
Jakékoliv porušení během technické inspekce během závodu.
Jakékoliv neoznačené baterie či hydrostiky v pit stopu / zastávce v boxech.
Přítomnost učitele či jiných dospělých osob v pit stopu / zastávce v boxech, pokud nebyla dovolena technická výpomoc koordinátorem závodu.
Neuposlechnutí instrukcí koordinátorů závodu.
Ignorování černé vlajky.

Diskvalifikace
Jakékoliv následující činnosti na straně řidiče či člena týmu povedou k diskvalifikaci z celého závodu:
Použití hrubého jazyku vůči koordinátorům a další ponižující činnosti.
Záměrné narážení či blokování ostatních vozidel.
Neodevzdání celého vozidla pro technickou kontrolu před a po závodě.
Nedodržení omezení na nabití LiPo baterie (tj. přebíjení). Rovněž pokud při nabíjení LiPo baterie nebude použit nabíjecí vak či podobný ochranný přístroj.

Menu